Едноколонни омекотителни инсталации

Едноколонните омекотителни инсталации служат за намаляване калция и магнезия във водата, предотвратявайки натрупването на т.н. котлен камък.

Съставени са от:

- петциклов управляващ клапан (GE Osmonics, Fleck, Clack и др.);

- колона от стъклопласт (Wave Cyber, Structoral, HST и др.);

- йонообменна смола – силнокисел катийонит (съполимер на стирол дивинил бензол) на Purolite, DOW Chemicals и др.;

- съд за реагента за регенерация на смолите с NaCl;

- дренажно-разпределителна система.

Принципи на действие:

Процесът на омекотяване на водата е основан на базата на обмен на йоните на калция и магнезия, (определящи твърдостта на водата), с йоните на натрия(от NaCl – сол) при преминаването на водата през слой от йонообменна смола. Регенерацията на смолата се извършва чрез промиването ú с разтвор на NaCl (20%) в автоматичен режим.

За приготвянето на разтвора се препоръчва използването на таблетирана сол или сол за хранително-вкусовата промишленост, несъдържаща йод. При обслужването на омекотителната установка е задължително да бъде контролирано наличието на достатъчно количество сол в съда  за приготвянето на разтвора за регенерация .


Омекотителните инсталации, който фирма Никол-Н ООД предлага конструктивно се състоят от:

- петциклов управляващ клапан тип Autotrol, Performa или Magnum на GE Osmonics. Виж „Компоненти на системите”; 

- колона от стъклопласт (Wave cyber). Виж „Компоненти на системите”;

- йонообменна смола – силнокисел катийонит (съполимер на стирол дивинил бензол) в натриева форма на Purolite.( виж „Компоненти на системите”);

- съд за реагента за регенерация на смолите с NaCl;- дренажно-разпределителна система.Условия за експлоатация:- минимално налягане на входа на филтъра 2,7 атм. ;

- максимално налягане на входа на филтъра 7,0 атм.;

- температура 2-52 °С;

- влажност не повече от 70%;

- непрекъснато подаване на променлив ток 220V/50Hz;

- наличие на дренажна система;

- Осигуряване на необходимия разход на вода при регенерацията (различен в зависимост от типа на омекотителя). Изисквания към изходната вода:

- съдържание на желязо във водата – не повече от 0,5мг/л;

- перманганатна окисляемост – не повече от 5,0 мг О2/л; 

- обща твърдост  - до 20мг. екв./л. (56 ° H);

- общо солесъдържание – до 1000мг/л;

- цветност – не повече от 30 градуса;

- отсъствие на нефтопродукти, сероводород, сулфати;

- съдържание на свободния, активен хлор – не повече от 1мг/л.

Важно! Уважаеми клиенти, таблиците са съставени за ориентировъчен подбор на омекотителя при приети стандартни - твърдост на водата, скорост на йонообмена и пад на налягането в омекотителя. Литрите смола са правопропорционални на твърдостта на водата (°H) и максимално-часовият разход (м3/ч), а скоростта на йонообмена, зависещ от размера на колоната, не трябва да превишава 25м/ч.Тези показатели са различни за всеки конкретен случай. За това, за правилния подбор на омекотителната инсталация е необходимо да се консултирате със специалист от фирмата, като ни изпратите по е-mail или телефона следните данни:

- химически анализ на водата;

- обща твърдост на водата в мг екв./л или ° H;

- максимално-часов разход на водата в м³/ч;

- средно-дневен разход на водата в м3/ден;

- уточняване на работните часове;

- областта на използване(битови нужди, технологични нужди, котелни и др.);

- специфични изисквания на агрегата използващ омекотена вода.


Уважаеми клиенти, при сравняване на оферти имайте предвид, че цената на омекотителната инсталация е правопропорционална на количеството (литри) йонообменна смола и зависи от качеството на съставните компоненти.