Двуколонни омекотителни инсталации за непрекъсната работа

Двуколонните омекотителни инсталации служат за намаляване на калция и магнезия във водата, за случаите, когато производственият процес е непрекъснат и няма време за регенерация (тъй като по време на регенерацията при едноколонните системи преминава твърда вода) или за случаите, когато е необходимо гарантирано омекотяване на водата (котелни, системи за обратна осмоза и др.).

Двуколонните омекотителни инсталации са съставени от:

- система от клапани, автоматично управляващи работата на два броя колони (GE Osmonics, Fleck, Clack и др.);

- два броя колони от стъклопласт (Wave Cyber, Structoral, HST и др.);

- йонообменна смола – силнокисел катийонит (съполимер на стирол дивинил бензол) на Purolite, DOW Chemicals и др.;

- един или два броя съдове за реагента за регенерация на смолите с NaCl;

- дренажно-разпределителна система.

Принцип на работа:
Процесът на омекотяване на водата е основан на базата на обмен на йоните на калция и магнезия, (определящи твърдостта на водата), с йоните на натрия (от NaCl – сол) при преминаването на водата през слой от йонообменна смола.
Регенерацията на смолата се извършва чрез промиването ú с разтвор на NaCl (20%) в автоматичен режим. За приготвянето на разтвора се препоръчва използването на таблетирана сол или сол за хранително-вкусовата промишленост, несъдържаща йод.
При обслужването на омекотителната установка е задължително да бъде контролирано наличието на достатъчно количество сол в съда  за приготвянето на разтвора за регенерация .

Предлаганите от фирма Никол-Н ООД двуколонни омекотителни инсталации са съставени от:
- Два броя петциклови управляващи клапани тип Autotrol, Performa или Magnum на GE Osmonics в комплект с дебитомер.( виж „Компоненти на системите”);
- два броя колони от стъклопласт (Wave cyber). (виж „Компоненти на системите”);
- йонообменна смола – силнокисел катийонит (съполимер на стирол дивинил бензол) в натриева форма на Purolite. (виж „Компоненти на системите”);
- два броя съдове за реагента за регенерация на смолите с NaCl;
- дренажно-разпределителна система.
 
Режими на работа:
Двуколонните омекотителни инсталации за непрекъсната работа могат да работят в два режима:
- Alternating – едната колона работи, а другата се регенерира;
- High Flow – двете колони работят в паралел, но по команда на контролера, в зависимост от дебита, твърдостта на водата, литрите смола и качеството ú, колоните излизат в регенерация една след друга.

Важно! При двуколонните омекотителни инсталации, работещи в режим Alternating, където едната колона работи, а другата се регенерира, максимално часовият разход се подбира съгласно разчетите за количеството смола и скоростта на йонообмена, както е при едноколонните системи, като времето между регенерациите не трябва да е по-малко от дванадесет часа (в редки случай осем часа).
При двуколонните системи, работещи в режим High Flow двете колони работят в паралел и могат да дадат два пъти по-голямо количество омекотена вода от режима Alternating, но когато започнат да излизат в регенерация една след друга (времетраенето на регенерацията на една колона е 2,5 часа)  работи само едната колона ( другата се регенерира). В това време дебита е намален като за едноколонна система.

Условия за експлоатация:
- минимално налягане на входа на филтъра 2,5 атм;
- максимално налягане на входа на филтъра 7,0 атм;
- температура 5-35 ºС;
- влажност не повече от 70%;
- непрекъснато подаване на променлив ток 220V/50Hz;
- наличие на дренажна система;
- осигуряване на необходимия разход на вода при регенерацията (различен в зависимост от типа на омекотителя).

Изисквания към входящата вода:
- съдържание на желязо във водата – не повече от 0,5мг/л;
- перманганатна окисляемост – не повече от 5,0 мг О2/л; 
- обща твърдост  - до 20мг. екв./л. (56 ° H);
- общо солесъдържание – до 1000мг/л;
- цветност – не повече от 30 градуса;
- отсъствие на нефтопродукти, сероводород, сулфати;
- съдържание на свободния, активен хлор – не повече от 1мг/л.
 
Важно! Уважаеми клиенти, таблиците са съставени за ориентировъчен подбор на омекотителя при приети стандартни твърдост на водата, скорост на йонообмена и пад на налягането в омекотителя. 
Литрите смола са правопропорционални на твърдостта на водата (°H) и максимално часовият разход (м3/ч), а скоростта на йонообмена, зависещ от размера на колоната, не трябва да превишава 25м/ч.
Тези показатели са различни за всеки конкретен случай. За това, за правилният подбор на омекотителната инсталация е необходимо да се консултирате със специалист от фирмата, като ни изпратите по e-mail или телефона следните данни:
- химически анализ на водата;
- обща твърдост на водата в мг. екв/л или ° H;
- максимално часов разход на вода в м3/ч;
- средно дневен разход на вода в м3/ден;
- уточняване на работните часове;
- област на използване(битови нужди, технологични нужди, котелни и др.);
- специфични изисквания на агрегата използващ омекотена вода.

Уважаеми клиенти, при сравняване на оферти имайте предвид, че цената на омекотителната инсталация е правопропорционална на количеството (литри) йонообменна смола и зависи от качеството на съставните компоненти.