разчети на омекотителните инсталации

За да бъде разчетена коректно омекотителната инсталация е необходимо да знаем:

 • химически анализ на водата;
 • обща твърдост на водата в мг екв./л или ° H;
 • максимално-часов разход на водата в м³/ч;
 • средно-дневен разход на водата в м3/ден;
 • уточняване на работните часове;
 • областта на използване(битови нужди, технологични нужди, котелни и др.);
 • специфични изисквания на агрегата използващ омекотена вода.

Разчетът на омекотителната инсталация започва с определяне на количеството смола, необходима да омекоти необходимото количество вода между регенерациите при зададената твърдост на водата.

литри смола = ° H х QP/3,3

твърдост на водата – 1 мг.екв./л = 2,8 ° H

QP – количество омекотена вода в м3 между регенерациите

3,3 – коефициент на смолата, зависещ от типа и марката ú.

За да не се получават проскоци на твърдост, при дадения максимално часов дебит, се подбира колона от стъклопласт с определени размери, при които,  скоростта на йонообмена не трябва да надвишава 25м/ч. 

По принцип клапаните имат възможност да пропуснат по-голямо количество вода отколкото е подбраният максимално часов разход на омекотителната инсталация. Максимално часовият разход се подбира, изхождайки от разчета на скоростите на йонообмена. Когато, този разчет е  пренебрегнат и се подбират по-малки омекотителни инсталации, които не омекотяват добре  има проскоци на твърда вода.

При нормална работа на омекотителната инсталация твърдостта на водата след нея трябва да бъде 0,5 – 1,0 ° H.

За агрегати, при който е необходимо омекотената вода да бъде 0,1 – 0,2 ° H се конструират специални омекотителни инсталации с противопоток, дейонизатори или обратни осмози ( не са показани тук) или се подбира двустепенно омекотяване.

QP = Q м.ч. х h

QP – количеството омекотена вода между регенерациите в м3

Q м.ч. – максимално часовият разход м3/ч.

h – часове между регенерациите

Препоръчваме количеството часове между регенерациите да бъде не по-малко от 12 за да има време за разтварянето на солта(NaCl) за регенерацията на смолата. 

В случай ,че солта не се е разтворила добре и разтвора е под 20% регенерацията няма да се извърши добре и ще има проскоци на твърдост.

Регенерацията на смолите е 2 - 3 часа, през които протича твърда вода.

Препоръчително е  регенерацията да става нощно време или когато няма водочерпене. Когато е необходимо подаването на омекотена вода да бъде непрекъснато се монтират двуколонни омекотителни инсталации, които могат да работят в два режима:

 • Alternating – едната колона работи, а другата се регенерира. Контролерът на клапана, по зададената твърдост, литри смола, и дебит (от вградения дебитомер) определя кога е изтощена смолата в работещата колона и прехвърля потока към регенерираната колона, а до сега работещата излиза в регенерация. 
 • High Flow – двете колони работят в паралел, но по команди от контролера на клапана колоните излизат една след друга в регенерация.

Уважаеми клиенти, поради факта, че често се оферират по-малки от необходимата омекотителна инсталация, Ви препоръчваме да обръщате внимание на:

 • литрите смола в инсталацията.
 •  Цената на инсталацията е правопропорционална на литрите смола.
 • Качеството на компонентите на системата.