Поглъщане с активен въглен

Поглъщане с активен въглен

Поглъщане с активен въглен

Активният въглен се получава чрез управляема термообработка на въгленосъдържащи материали, обикновено дърва, въглища, кокос или торф. С тази обработка се получава материал с голама повърхност (500-1500мкуб/г) и висока поглъщателна способност на органичните вещества. Обикновенно те се използват или в праховиден или в гранулиран вид. Когато абсорбционните свойства на активния въглен се изразходват, той може да се регенерира  посредством изгаряне на органиката. Но често, особено гранулираният активен въглен се използва еднократно. Различните видове въглен имат различна поглъщателна способност за различните замърсявания.

Изборът между прахообразната и гранулираната форма на активния въглен зависи от честотата на използване и необходимата доза. Прахообразният в общи случаи може да бъде предпочетен при сезонно ползване или скокообразно замърсяване и малко количаство ползвана вода.

Прахообразният активен въглен се дозира във водата като течна смес и се отделя при следващите етапи на пречистване заедно с останалите замърсявания. Поради това негавото използване е ограничено при използване на системи за пречистване на водата с филтри. Гранулираният активен въглен, който е ограничен в неподвижен слой, се използва много по-ефективно, ефективният разход на въглен за определен обем вода за постигане на едно и също пречистване е значително по-малко от колкото при използването на прахообразен въглен.

Гранулираният въглен се използва при контролирането на вкуса и миризмата на водата. Обикновено той се използва в неподвижни слоеве или като специално конструиран поглъщател или се поставя във вече съществуващи филтри, като се замени съдържанието им например пясък с гранули с аналогичен размер.

Срокът на работа на гранулираният слой въглен зависи от възможностите на въглена и времето за контакт между него и водата, определящ се от потока на водата. Това време обикновено е 5-30 минути. Возможностите на гранулирания филтър много силно зависят от определени органични вещества, които могат да окажат много сериозно влияние на  неговия срок за работа.

Активният въглен се използва за отстраняване на пестицидите и друга органика, отстраняване на миризмата и подобряване на вкуса, за отстраняване на токсините и синьо зелените водорасли и общия органичен въглерод.